Đề tài- Nội dung
Đối tượng dự thi
Quy cách ảnh dự thi
Trách nhiệm tác giả
Thời gian cuộc thi
Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức
Hội đồng sơ khảo
Thông tin liên lạc hỗ trợ
Hướng dẫn gửi ảnh
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện